CAM KẾT TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng cách cung cấp thông tin trên mẫu đơn. Tôi đồng ý và chấp thuận cho công ty Wearnes Automotive Pte. Ltd. và các công ty liên quan (trực thuộc Wearnes) thu thập, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ dữ liệu các nhân của tôi trong mẫu đơn và trong hồ sơ lưu của Wearnes cho mục đích hợp lý theo yêu cầu của Wearnes để có thề cung cấp cho tôi sản phẩm, dịch vụ mà tôi đang cần.

Các mục đích trên được quy định trong chính sách bảo vệ dữ liệu của Wearnes (được đăng tải trên website www.wearnesauto.com hoặc trên các phiên bản khác). Tôi cam kết đã đọc và hiểu rõ các qui định trên. Tôi biết rằng bằng cách đăng ký cho sản phẩm hay dịch vụ này, tôi cũng đồng ý cho Wearnes thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của tôi để tiếp thị, quảng cáo và bao gồm cả các mục đích được mô tả trong phần “Mục đích bổ sung” của Chính sách Bảo vệ dữ liệu. Tôi có thể rút lại chấp thuận như vậy bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ Cán bộ Bảo vệ dữ liệu tại dpo.sg.auto@wearnes.com