Thông tin khách hàng

Thông tin xe

Thông tin dịch vụ


3.096.257 VNĐ

5.434.414 VNĐ

7.050.292 VNĐ

7.536.948 VNĐ

4.237.056 VNĐ

9.388.448 VNĐ

3.096.257 VNĐ

10.099.326 VNĐ

7.050.292 VNĐ

6.575.212 VNĐ

Thời gian thực hiện

340 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
Hotline (Services): +84 935 28 7788
7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Hotline (Services): +84 966 700 337

Yêu cầu khác

CAM KẾT TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng cách cung cấp thông tin trên mẫu đơn. Tôi đồng ý và chấp thuận cho công ty cổ phần ô tô Bắc Âu (Volvo Việt Nam) và các đại lý chính hãng Volvo thu thập, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ dữ liệu các nhân của tôi trong mẫu đơn và trong hồ sơ lưu của Volvo Việt Nam cho mục đích hợp lý theo yêu cầu của Volvo Việt Nam để có thể cung cấp cho tôi sản phẩm, dịch vụ mà tôi đang cần.

Các mục đích trên được quy định trong chính sách bảo vệ dữ liệu của Volvo Việt Nam. Tôi cam kết đã đọc và hiểu rõ các qui định trên. Tôi biết rằng bằng cách đăng ký cho sản phẩm hay dịch vụ này, tôi cũng đồng ý cho Volvo Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của tôi để tiếp thị, quảng cáo.