CAM KẾT TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng cách cung cấp thông tin trên mẫu đơn. Tôi đồng ý và chấp thuận cho công ty cổ phần ô tô Bắc Âu (Volvo Việt Nam) và các đại lý chính hãng Volvo thu thập, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ dữ liệu các nhân của tôi trong mẫu đơn và trong hồ sơ lưu của Volvo Việt Nam cho mục đích hợp lý theo yêu cầu của Volvo Việt Nam để có thể cung cấp cho tôi sản phẩm, dịch vụ mà tôi đang cần.

Các mục đích trên được quy định trong chính sách bảo vệ dữ liệu của Volvo Việt Nam. Tôi cam kết đã đọc và hiểu rõ các qui định trên. Tôi biết rằng bằng cách đăng ký cho sản phẩm hay dịch vụ này, tôi cũng đồng ý cho Volvo Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của tôi để tiếp thị, quảng cáo.